Korpo kyrka (S:t Mikaelskyrkan)

Korpo kyrka, uppkallad efter ärkeängeln Mikael, utgör såväl arkitektoniskt som interiört en betydande del av vårt nationella kulturarv. Byggnaden stod färdig i sin nuvarande form omkring år 1450. Kyrkans interiör upplyser besökaren om att den nuvarande arkitekturen med ett långhus i ett skepp med två valv inte är den ursprungliga. Fönstren på kyrkans södra sida är placerade på sidan om de nuvarande valvens mittlinje. Längs norra väggens övre del kan man se resterna av en äldre lösning. När kyrkan uppfördes någon gång på 1300-talet tänkte man sig sannolikt ett tvåskeppigt långhus med tre valv vardera, liknande bl.a. gråstenskyrkorna i Hattula och Pojo.

Kyrksalen domineras av ett korlektoriumfrån 1400-talet, som är beläget ovanför kortrappan mellan kyrkans långhus och kor. Korlektoriet torde vara unikt inte bara i Finland utan även i nordiskt och europeiskt perspektiv. Lektoriet rekonstruerades i samband med den omfattande restaureringsprocess som genomfördes i kyrkan åren 1952-1953. Korlektoriet antas ursprungligen ha fungerat som predikstol.

Predikstolen är från år 1646. Avvikande från gängse tradition i lutherska kyrkor är predikstolen placerad till höger, där placeringen invid ett fönster sannolikt motiverats med tillgången till dagsljus.

I medlet av 1400-talet försågs kyrkan med takmålningarsom förfärdigats av sannolikt flera okända konstnärer. Målningarna, som beskriver kampen mellan det onda och det goda, håller en tämligen anspråkslös standard, se stilprov på bilderna här . På 1600-talet bedömdes takmålningarna som fula och övertäcktes med vit kalk. Flertalet målningar skrapades dock varsamt fram i samband med den grundliga restaurering av kyrkan som genomfördes åren 1951-1952.

Kyrkans bänkar är från 1600- och 1700-talet. De har fästs vid underlaget med hakar, som gör det möjligt att vid behov lyfta dem från sina platser. Detta arrangemang var nödvändigt fram till början av 1700-talet, då ortens bemärkta invånare enligt landets sed fick sin gravplats under kyrkans golv - ofta under gårdens egen bänk.

Kyrkans västtorn är uppfört i fem våningar. En av våningarna har varit försedd med en eldstad. Möjligen har ortens präster varit
inkvarterade i kyrktornet under 1400- och 1500-talen. Tornet har också härbärgerat brandvakter, som även hållit uppsikt över havet.

Korpo kyrkas votivskepp är en miniatyrmodell från år 1975 föreställande den svenska kungliga advicejakten "Amadis", som ritades av Fr. H. af Chapman och byggdes i Karlskrona år 1782. Miniatyrmodellen har förfärdigats och donerats av Karl Immonen från Kotka. Läs mera om kyrkskeppet...

Under sommarmånaderna hålls kyrkan öppen för allmänheten alla dagar kl 10-17. Under övriga tider på året kan kyrkan öppnas för besökargrupper. Förfrågningar angående kyrkan riktas till pastorskansliet, tel 040 312 4442 eller kyrkvaktmästaren tel 040 312 4448.

Taket på kyrkans långskepp byttes ut sommaren 2007. Arbetet på kyrkans västtorn fortsatte i juli 2008. Läs mera om byggnadsarbetena här .

Startsidan                        Suomeksi